• Polkovnikov, V.N.; Chkhalo, N.I.; Pleshkov, R.S.; Salashchenko, N.N.; Schäfers, F.; Sertsu, M.; Sokolov, A.; Svechnikov, M.V.; Zuev, S.Yu.: Stable high-reflection Be/Mg multilayer mirrors for solar astronomy at 30.4 nm. Optics Letters 44 (2019), p. 263-266

10.1364/OL.44.000263
Open Accesn Version