2018


Egorov, D.; Bari, S.; Boll, R.; Dörner, S.; Deinert, S.; Techert, S.; Hoekstra, R.; Zamudio-Bayer, V.; Lindblad, R.; Bülow, C.; Timm, M.; von Issendorff, B.; Lau, J.T.; Schlathölter, T.: Near-Edge Soft X-ray Absorption Mass Spectrometry of Protonated Melittin. Journal of The American Society for Mass Spectrometry 29 (2018), p. 2138–2151


Meier, S.C.; Holz, A.; Kulenkampff, J.; Schmidt, A.; Kratzert, D.; Himmel, D.; Schmitz, D.; Scheidt, E.; Scherer, W.; Bülow, C.; Timm, M.; Lindblad, R.; Akin, S.; Zamudio-Bayer, V.; von Issendorff, B.; Duncan, M.; Lau, J.T.; Krossing, I.: Access to the Bis-benzene Cobalt(I) Sandwich Cation and its Derivatives: Synthons for a "Naked" Cobalt(I) Source? Angewandte Chemie - International Edition 57 (2018), p. 9310-9314

2015


Klemm, H.W.; Peschel, G.; Madej, E.; Fuhrich, A.; Timm, M.; Menzel, D.; Schmidt, Th.: Preparation of Silica Films on Ru(0001): a LEEM/PEEM Study. Surface Science 643 (2015), p. 45-51